Jalapeno Potato - thinly sliced potato stir-fried with jalapenos

Jalapeno Potato - thinly sliced potato stir-fried with jalapenos